Biểu mẫu phản hồi thường trú

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi hiểu những gì chúng tôi đang làm tốt và những gì chúng tôi có thể cải thiện. Sử dụng biểu mẫu bên dưới để chia sẻ bất kỳ phản hồi nào liên quan đến trải nghiệm của bạn tại CCC. Vui lòng bao gồm số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn nếu bạn muốn chúng tôi theo dõi.

Biểu mẫu phản hồi thường trú

Mẫu đơn này không dành cho những bất bình chính thức. Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại chính thức, vui lòng gọi 503-944-4496, email clientexperience@ccconcern.org hoặc nói chuyện với một nhân viên tại tòa nhà của bạn

Housing icon Nhà ở Tìm nhà ở dark arrow pointing right Healtcare icon Chăm sóc sức khỏe Được chăm sóc sức khỏe dark arrow pointing right Recovery icon Hồi phục Bắt đầu khôi phục dark arrow pointing right Job icon Việc làm Tìm một công việc dark arrow pointing right