search magnifier icon search magnifier close icon

Doanh nghiệp xã hội

Man fills out paper at Employment Access Cetner

Các doanh nghiệp xã hội của chúng tôi cho phép chúng tôi theo đuổi sứ mệnh của mình đồng thời trở nên bền vững hơn về mặt tài chính. Mỗi liên doanh đều phù hợp với các mục tiêu của Central City Concern là thúc đẩy khả năng tiếp cận nhà ở, sức khỏe và việc làm, và đã phát triển nhờ hơn 40 năm kinh nghiệm phục vụ cộng đồng của chúng tôi. Các doanh nghiệp này tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các chương trình CCC, mang lại cơ hội có giá trị cho những người muốn tham gia lại thị trường việc làm. Tất cả lợi nhuận từ các doanh nghiệp xã hội của chúng tôi được tái đầu tư vào các chương trình CCC và cải tiến chương trình.

Two of our social enterprises, Clean Start and Central City Staffing, were recently part of a study about employment social enterprises. Read about the exciting results here.

Housing icon Nhà ở Tìm nhà ở dark arrow pointing right Healtcare icon Chăm sóc sức khỏe Được chăm sóc sức khỏe dark arrow pointing right Recovery icon Hồi phục Bắt đầu khôi phục dark arrow pointing right Job icon Việc làm Tìm một công việc dark arrow pointing right