search magnifier icon search magnifier close icon

Chính sách bảo mật

Central City Concern quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và muốn bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu. Tuyên bố về Quyền riêng tư này bao gồm việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu được thu thập qua centralcityconcern.org, centralcitybed.org và bất kỳ trang web nào khác của Central City Concern nơi Tuyên bố về Quyền riêng tư này được đăng hoặc liên kết. 

Thông tin được thu thập

Khi bạn gửi biểu mẫu, yêu cầu thông tin hoặc cung cấp phản hồi thông qua trang web, chúng tôi có thể yêu cầu dữ liệu như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ bưu điện của bạn để chúng tôi có thể trả lời hoặc theo dõi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp các dữ liệu khác có liên quan đến yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng tự động nhận một số dữ liệu nhất định về thiết bị bạn đang sử dụng khi bạn truy cập trang web này, bao gồm: địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn, thông tin về trình duyệt và loại thiết bị bạn đang sử dụng, dữ liệu được thu thập thông qua cookie và thẻ pixel, ngày và thời gian bạn truy cập, và trang web bạn đã truy cập ngay trước khi truy cập trang web này. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu về video và nội dung khác được xem trên trang web, như loại, tên nội dung và thời gian đã xem. 

Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin thu thập được từ trang web này thông qua các biểu mẫu để hoàn thành yêu cầu cụ thể của bạn. Dữ liệu được thu thập tự động như địa chỉ IP và cookie sẽ được sử dụng để cải thiện việc trình bày và sử dụng web. 

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ không phân phối hoặc bán thông tin cá nhân cho các tổ chức bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, nếu không có sự đồng ý của bạn, thông tin cá nhân thu thập được về bạn, trừ những trường hợp luật pháp yêu cầu tiết lộ.

Thông tin sức khỏe được bảo vệ

Central City Concern cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, cư dân và bệnh nhân sức khỏe của chúng tôi. Vui lòng xem lại thông báo của chúng tôi về thực tiễn bảo mật và tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ Thông tin Y tế được Bảo vệ.

 

Xem PDF

Housing icon Nhà ở Tìm nhà ở dark arrow pointing right Healtcare icon Chăm sóc sức khỏe Được chăm sóc sức khỏe dark arrow pointing right Recovery icon Hồi phục Bắt đầu khôi phục dark arrow pointing right Job icon Việc làm Tìm một công việc dark arrow pointing right